Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov 

Predávajúcim (prevádzkovateľom):

Michal Križánek MKCARP

Radimov 182

90847 Radimov

IČO: 45 448 400

DIČ: 1081913283

mail: info@mkcarp.sk

tel. č. +421915436316

Obvodný úrad Senica číslo živnostenského registra: 240-20461

 

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj , Pekárska 23 , 917 01 Trnava

 

Úvodné ustanovenia :

Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať  výrazy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:

(a)VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;

(b) Predávajúci znamená spoločnosť Michal Križánek MKCARP,Radimov 182 ,908 47 , IČO : 45 448 400, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar; 

(c) Kupujúci znamená Spotrebiteľ a/alebo Podnikateľ, pričom Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu www.mkcarp.sk a Podnikateľ znamená osoba zapísaná v obchodnom registri a/alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a/alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a/alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, který je Podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

(d) E-shopznamená internetový obchod Predávajúceho umiestnený stránke www.mkcarp.sk

(e) Tovar znamená produkt ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom E-shopu;

(f) Objednávka znamená úkon Kupujúceho na stránkach E-shopu, který vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope;

(g) Cena znamená celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

 

Všeobecné ustanovenia :

-Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

- Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený na web stránke www.mkcarp.sk. Popis Tovaru,jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho kúpna cena sú uvedené v E-shope.

-Pri registrácii je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Po vyplnení požadovaných údajov v registračnom formulári a odoslaní registračného formulára bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa môže pri nákupech prihlásiť v E-shope.

 - Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitosti, ktoré od neho E-shop vyžaduje.

 -Po kliknutí na obrázok alebo názov Tovaru sa otvorí stránka s podrobnými informáciami o Tovare. Po objednaní Tovaru sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Po zadaní požadovaného množstva a druhu Tovaru do nákupného košíka sa Kupujúci v náhľade nákupného košíka po stlačení tlačidla „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ dostane priamo do nákupného košíka, kde si zároveň môže upraviť množstvo zvoleného Tovaru, prípadne odstrániť Tovar z nákupného košíka, zvolí si spôsob dopravy Tovaru a spôsob platby za Tovar, a to podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi. Po vyplnení požadovaných údajov Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím políčka „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu a súhlasím s nimi.“ Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol Predávajúcim informovaný aj o: (a) vlastnostiach Tovaru; a (b) Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

  -Po vytvorení Objednávky Predávajúci zaeviduje Objednávku v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol pri registrácii alebo v Objednávke, nasledovné: (a) potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke; (b) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim; a (c) reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

 -Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, uvedených vo VOP.

-Ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) bankovým prevodom cez internet banking na účet predávajúceho. IBAN: SK13 1111 0000 0013 4595 1121. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (číslo objednávky), ktorý je dôležitý pre priradenie platby k objednávke. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na náš bankový účet. 

b) dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti. 

c) Platba kartou prostredníctvom platobnej brány od spoločnosti ComGate Payments, a.s.

d)  Rýchla online platba - Platby prostredníctvom Apple pay, Google pay a Online platby pre majiteľa účtu vo vybraných bankách.

 

-Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa uzavretia zmluvy. Predávajú si zároveň vyhradzuje právo stornovať Objednávku Kupujúceho, ak nebude schopný Tovar dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať Tovar v dohodnutej lehote alebo Cene, a/alebo zabezpečenie Tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného Tovaru, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom uvedeným Kupujúcim při registrácii alebo pri Objednávke. V prípade úhrady Ceny alebo jej časti Predávajúci Kupujúcemu finančné prostriedky vráti do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

Dodacie podmienky:

a) Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

b) Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

b1)  Zasielanie kuriérom (GLS), Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

b2) prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,  

c) Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) . Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín informovať predávajúceho buď e-mailom  alebo telefonicky. d) Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.e) Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.f) Lehota pre expedíciu môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, keď omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.g) V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kuriérom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

 

-Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru,pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa: a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný jako posledný; b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa; c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 -Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní písomne na adrese sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adrese info@mkcarp.sk. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP, alebo osobne prinesením tovaru do sídla prevádzkarní Predávajúceho, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Priodstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený Tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletnou dokumentáciou a v pôvodnom obale. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

-Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

 Reklamačný poriadok:

pre Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 

-Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať, či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou, či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou a či je Tovar alebo jeho obal poškodený. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, povinný spísať záznam o neprijatí zásielky (upozornenie: v prípade nespísania záznamu o neprijatí zásilky Predávajúci nemôže vybaviť reklamáciu ako odôvodnenú). V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý je poškodený (zjavné vady) a/alebo bol Spotrebiteľovi dodaný v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád (reklamáciu). Neskoršie reklamácie týkajúce sa vád (poškodenie, zničenie, množstvo) Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto článku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

-Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@mkcarp.sk alebo poštou na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako napr. dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť: a) svoje identifikačné údaje; b) údaje Predávajúceho; c) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje; d) popis vady Tovaru; a e) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka. Spotrebiteľ je pri reklamácii oprávnený použiť reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Ak reklamáciu Spotrebiteľ uplatní prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri osobitnom Tovare (napr. krmivo, boilies) je vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti na obale Tovaru a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.

 

- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä: a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar, c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa, d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom, e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený, g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstev Tovaru a pod., h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru, i) po uplynutí záručnej doby. Záruka sa tiž nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

-Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii alebo v Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od konej zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa emailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia konej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia servisného strediska dodávateľa Tovaru (odborné posúdenie). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožné zamietnuť.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

-Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

 

Ochrana osobných údajov :

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia alebo objednávanie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa udeľuje Spotrebiteľ Predávajúcemu súhlas v zmysle ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, aby spracoval a uchovával Spotrebiteľove osobné údaje v rozsahu podľa registrácie a Objednávky na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o: a) identifikačných údajoch Predávajúceho, b) účele spracúvania osobných údajov, c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod., Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať a Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia :

Na vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne obchodné podmienky

Reklamačný formulár

Odstúpenie od zmluvy